KONTAKTY

Profi Gastroservis s.r.o.
Dvorecká 788/26
147 00 Praha 4
tel: +420 606 733 066
info(a)profigastro.eu
www.profigastro.eu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět podmínek
Profi Gastroservis, s.r.o., se sídlem
Dvorecká 788/26, Praha 4, dále jen prodávající a kupující souhlasí s těmito podmínkami: „Všeobecné obchodní podmínky“ podle Občanského zákoníku zavazují: prodávající k dodání zboží a kupující k převzetí a zaplacení ceny za zboží. Souhlasem se rozumí objednávka nebo nákup zboží u prodávajícího. Budou-li případné smlouvy obsahovat odchylná ujednání, mají před zněním těchto podmínek přednost.

2. Ceny
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí při odběru zboží v fco sklad prodávajícího, Praha 4. DPH je účtováno dle platných sazeb. Ceny jsou stanoveny dohodou. Platnost ceníku je ukončena vydáním nového.Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Profi Gastroservisem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému.., je Profi Gastroservis oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Profi Gastroservis v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující: • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu); • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer.
Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Dodací podmínky
Kupující a prodávající se dohodnou na způsobu a termínu dodání při objednávce a jejím potvrzením. Na základě Vaší objednávky obdržíte do tří pracovních dnů písemné potvrzení zakázky, termínu dodání a ceny. Zboží skladem dodá prodávající ihned, ostatní do 3 až 6 týdnů. V případě zaslání zboží dopravou, poštou nebo jinou zásilkovou službou, bude služba fakturována dle skutečných nákladů. Další objednané služby budou rovněž fakturovány dle skutečných nákladů.

4. Platební podmínky a platba
Rozhodující pro zaplacení ceny je platební podmínka uvedená na faktuře. Cena je zaplacena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.


5. Přechod vlastnictví a prodlení splatnosti faktur:
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodávajícího, do této doby nesmí dojít k prodeji třetí osobě. Po
zaplacení celkové částky s DPH se zboží stává majetkem kupujícího. V případě prodlení splatnosti faktury, bude kupujícímu za každý započatý den z prodlení účtována částka ve výši 0,05% z fakturované částky.

6. Přechod rizika:
Odpovědnost
za nebezpečí škody či krádeže zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší obchodní podmínky tím, že zboží nepřevezme. U přepravovaného zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, když získá oprávnění se zásilkou nakládat.

7. Záruční podmínky
Prodávající nese odpovědnost za vady zboží.
Na celý sortiment prodávaného zboží poskytuje prodávající 12-ti měsíční záruku. (24 měsíců na výrobky Zanussi Professional, Electrolux, Panasonic, Scotsman). Pro uplatnění záruky je nutné postupovat dle „Záručních podmínek“ prodávajícího.

8. Ostatní
Kupující zajišťuje vše potřebné vyplývající z „Všeobecných podmínek připojení“ prodávajícího. Dopravu na místo, montáž a ostatní náklady hradí kupující není-li smluvně uvedeno jinak. Servis se řídí „Servisními podmínkami“ prodávajícího.

9. Vyšší moc
Vyšší mocí se rozumějí okolnosti, které prodávajícímu zabraňují splnit povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Pokud nastanou okolnosti vyšší moci, neodpovídá prodávající kupujícímu za způsobenou škodu. Za okolnosti vyšší moci se považují požár, povodeň, zemětřesení, stávka a pod.

10. Závěrečná ustanovení
Prodávající a kupující se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi, smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany vyřešení sporu vzájemným jednáním, smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, u Rozhodčího soudu HK a
AK České republiky, v souladu se zákonem o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a Řádem rozhodčího soudu v místě prodávajícího. Případné změny budou provedeny písemnou formou.


Aktualizací podmínek pozbývají stávající platnost.